Bài viết theo Tag: pe film

Màng pe tên tiếng anh là pe film. Trong thu mục tag pe film này các nội dung cũng gần như chủ yếu nói về cuộn màng pe tiếng Việt. Có thể kết hợp từ pe film glass house để miêu tả tiếng anh về màng nhà kính. Thành phần chính để sản xuất là nhựa PE viết tắt của polyethene có công thức cấu tạo là (-CH2-CH2-). Được điều chế bằng phản ứng trùng hợp của các monome etylen (C2H4) dưới điều kiện nhiệt độ và áp suất phù hợp.